งด การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน  
  แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
  แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการภายในประเทศ  
  ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2556  
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556  
  อัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร  
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2556  
  แนวทางปฏิบัติการนำส่งเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หรือเงินโครงการบริการวิชาการส่งสมทบเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
  แนวทางการปฏิบัติการนำเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหรือเงินโครงการบริการทางวิชาการส่งสมทบเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
  ประกาศมมส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ  
  ประกาศมมส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ  
  ระเบียบมมส.ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ ตำราเรียน  
  ระเบียบมมส. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินวัสดุการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  
  ประกาศ มมส.เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ และต่างประเทศ  
  ประกาศ มมส. เรื่องเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ  
  ประกาศ มมส. เรื่องเกณฑ์การสอน ระดับปริญญาตรี  
  ประกาศ มมส. เรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  
  ประกาศ มมส. เรื่อง เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย นิสิต ป.ตรี อุตสาหกรรม  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องโครงการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาไปเสนอผลงานต่างประเทศ  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนไปราชการ  
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ  
  แจ้งกำหนดส่งเอกสารเบิกเงินค่าสมนาคุณสาขาขาดแคลน  
  ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555  
  แนวปฏิบัติกรณีหลักฐานการนำจ่ายสูญหาย  
 

 

 

 

Username
Password
 
 

 
         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th