ขั้นตอนการเครียร์ค่าตอบแทนกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ขั้นตอนการเครียร์ไปราชการ  
  ขั้นตอนการเครียร์โครงการ  
  ขั้นตอนการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา  
  ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ  
  ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ  
     

 

 

 

Username
Password
 
 

 
         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th