นางสาวพักตร์วิภา ขันผง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ
- ไปราชการใน-ต่างประเทศ
- โครงการต่างๆ
- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
- ออกใบเสร็จ / คุมรับใบเสร็จ
เบอร์ติดต่อภายใน 3007
 
         
   
นางสาวลำพูน ยิงลำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ
- จ่ายเช็คตอบแทนการสอน/สาขาขาดแคลน
- จ่ายเช็คบุคคล ร้านค้า
- จัดทำบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร
- คุมเงินทดรอง
เบอร์ติดต่อภายใน 3027
 
         
   
นางสาวสุทธิสา ชาดา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ
- เงินเดือนลูกจ้าง
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
- คุมงบประมาณ
- ติดต่อส่วนกลางและร้านค้าภายนอก
เบอร์ติดต่อภายใน 3027
 
         
 

 

Username
Password
 
 

 

         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th