TOR ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว.24 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการไอดรอลิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 9 ต.ค 57 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 003/2558 ลว. 19 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการไอดรอลิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 002/2558 ลว. 19 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน) แก้ไข
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว. 17 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน) แก้ไข
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว.5 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 6) ตามเอกสารเลขที่ 013/2557 ลว.5 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ ตามเอกสารเลขที่ 011/2557 ลว.20 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ตามเอกสารสอบราคาจ้างที่ 010/2557 (ครั้งที่ 5) ลว. 8 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดการศึกษาดูงานโครงการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนและนำคณะเดินทางเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ (STISWB VI)ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ตามเอกสารสอบราคาจ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน เอกสารเลขที่ 008/57 ลว.23 ก.ค. 57
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างลานกจิกรรมนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ 007/2557 ลว.9 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2557(ครั้งที่ 4) ลว.1 ก.ค. 2557 (แก้ไข)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2557(ครั้งที่ 4) ลว.1 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบนอกตัวอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลง.11 มิ.ย. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 022/2557(ครั้งที่ 5) ลว.11 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบนอกตัวอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลง.11 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารเลขที่ 021/2557 ลว.27 พ.ค 57 แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอาการฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารเลขที่ 021/2557 ลว.27 พ.ค 57

จำนวนข่าวทั้งหมด 163 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU