คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542
    ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่เป็นส่วนราชการมีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด

 
 

   ปี 2542 - 2544 ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์
ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชื่อเดิม)
   ปี 2544 - 2549 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต
   ปี 2549 - 2555 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
   ปี 2555 - 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
   ปี 2559 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

 
 

   คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร โทรศัพท์ : 0-4375-4321 – 40 ต่อ 3011 – 3015

โทรสาร : 0-4375-4316 โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th

 
 

สีเลือดหมู

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU