Css slider
1 2 3 4
css slider by WOWSlider.com v8.8โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก


      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งฝ่ายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การทดสอบ การให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาครัฐและเอกชนเสมอมา
ภาคเช้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยอาจารย์ชัยยงค์ เสริมผล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ปิยพัฒน์ พานเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการ โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนายธีรานันท์ ขันงาม และนายสุระ ทับสีแก้ว บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์


-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

   
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์


Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU