Picslide eng
1 2 3 4 5 6 7 8
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนฯ


ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2561 ? 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้นำบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้โครงการ ?เสริมสร้างสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561? วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสายสนันสนุนได้มีการแยกศึกษาดูงานในด้านการวิจัย, ด้านงานบูรณาการผลการดำเนินงาน, ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการงานสำนักงานภายในองค์กรผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาดูงานและแนวทางการปฏิบัติงานของภาคคณะฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป


-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

   
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์


Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU