ลิงค์หน่วยงานภายใน  กองแผนงาน     กองแผนงาน      กองการเจ้าหน้าที่     กองการเจ้าหน้าที่     
 
  กองกิจการนิสิต     กองกิจการนิสิต      กองคลังและพัสดุ     กองคลังและพัสดุ     
 
  กองบริการศึกษา     กองบริการศึกษา      บัณฑิตวิทยาลัย     บัณฑิตวิทยาลัย     
 
  สำนักคอมพิวเตอร์     สำนักคอมพิวเตอร์      สำนักวิทยบริการ     สำนักวิทยบริการ     
 
  สำนักศึกษาทั่วไป     สำนักศึกษาทั่วไป     
 
 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก  สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย     สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย      สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า     สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า     
 
  วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย     วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย      สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย     สมาคมวิศวกรรมพลังงาน     
 
  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย     สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     สมาคมวิศวกรรมเกษตร     

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU