หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)

                   : วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
      หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  การขนส่งโครงสร้าง และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการจััดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ แต่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยด้านนี้ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มีจำนวนจำกัดด้วยเหตุนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

 

      ปรัชญา

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะด้านวิจัยในระดับสากล และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

       1 .มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ระดับสูง

       2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วย โครงการวิจัยที่ดี มีทิศทาง ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

       3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศผ่านงานวิจัย

       4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU