หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

                   : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

      หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่ใช้สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ประกอบกับนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในประเทศมีจำนวนจำกัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและเล็งเห็นประโยชน์ในการขยายการจัดการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดให้ับัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงลึกในระดับสูง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

      ปรัชญา

            มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนมีทักษะด้านงานวิจัย เพื่อพัฒนาก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

       1. มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

       2. มีความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       3. มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU