หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)

                   : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

      ปรัชญา

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะด้านวิจัยในระดับสากล และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

       1. มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ระดับสูง

       2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วย โครงการวิจัยที่ดี มีทิศทาง ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

       3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศผ่านงานวิจัย

       4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU