ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. Machanical Engineering

อีเมล์ : yottha.s@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโลหการ)

อีเมล์ : sudsakorn@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40ต่อ 3037


ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Industrial and Manufacturing Engineering)

อีเมล์ : onuma.l@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3089


ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.Eng.Design and manufacturing engineering

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3026


ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Engineering Mechanics and Energy)

อีเมล์ : bopit.b@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3088

ชื่อ – นามสกุล : อ.กฤต จันทรสมัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : krit@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

  
update : 05/05/17

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU