ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechanical Engineering)

อีเมล์ : nuchida1@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3078


ชื่อ – นามสกุล : ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล

อีเมล์ : s.rittidech@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3072ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Chemical Engineering)

อีเมล์ : adisak_pattiya@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3036ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.โสภา แคนสี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ : sopa.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ :  yangyuen@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3093

ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.นเรศ มีโส

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)

อีเมล์ : n_meeso@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3087


ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.ENG (Mechanical Engineering)

อีเมล์ :  teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

เวปไซต์ : http://www.esan-htdr.com/teerapatชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)  

อีเมล์ :  kunakote@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร. นรินทร์ ศิริวรรณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อีเมล์ : narin.s@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

 
update : 07/06/18

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU