วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN - 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
มื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆตามหัวข้อ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มา: งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ในระหว่างวันที่ 5 -8 ตุลาคม 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมชีวภาพ เข้าร่วมงาน i-nnovation Thailand Week 2017 ในการรับรางวัลอันดับที่ 2 นวัตกรรมด้านข้าว จากผลงานข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับมอบจากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากท่านประธาน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ? 1 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประดิษฐ์ ชัยมูล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริสน์ ชัยมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบเงินร่วมทำบุญ และร่วมงานฌาปนกิจศพในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างแผนงานได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อช่วยกำหนดนโนบาย กรอบแนวทาง การจัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ของ รวมถึงผลักดันงานปกติและงานใหม่ตามแผนงานของคณะฯต่อไป ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็นกิจกรรมการจัดประกวดที่มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาผ่านหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกด้วย มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลปรากฏว่า สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล ?รองชนะเลิศอันดับ 1? ในชื่อ ?โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ : บูรณาการศาสตร์ความรู้ เคียงคู่ชุมชน? ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท โดยมีรายชื่อนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมนำเสนอโครงงานฯ ดังต่อไปนี้ 1) นายศราวุธ โพธิ์ศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2) นายกนกพงศ์ ทองใบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3) นายคุณานนท์ โพธิกะ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4) นางสาวนาถฤนุช ศิริวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5) นางสาวโยธกา เพชรแสน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการ คือ อาจารย์เอกชัย พัฒนจักร ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันคือคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
มื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "Thai Tech EXPO 2017" ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ได้จัดแสดงผลงานวิจัยเรื่อง กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด และผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวนิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ได้จัดแสดงผลงานวิจัยเรื่อง ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ได้จัดแสดงผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดถั่วดาวอินคา โดยได้เข้าแสดงผลงานวิจัย ณ เวทีกลาง Hall 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยออกแสดงเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน ที่มา: ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN ? 204 ฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปิดปีงบประมาณ 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อไป ก่อนปิดปีงบประมาณ 2560 ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ได้แก่ อาจารย์เอกชัย พัฒนจักร ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันคือคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณประภารัตน์ เค้าสิม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2546 ? 2549 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 อาจารย์เอกชัย พัฒนจักร และคุณประภารัตน์ เค้าสิม ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ทำงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการฝากข้อคิด แนวปฏิบัติในการทำงานถึงอาจารย์รุ่งน้องต่อไป ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม EN-205 โดยฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ขอรับทุนการศึกษา ?ทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี? ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อหาตัวแทนในระดับคณะจำนวน 2 คน เพื่อเข้าคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงเกษม และอาจารย์ ปริญญ์ ชุปวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขัน ITCi Award หัวข้อ ?นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย? ภายใต้โจทย์อุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสะดวกสบาย (Independent living) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยการนี้นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทีม?เจ้าอุ่นใจ (Robot Nurse) ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดหุ่นยนต์ดังกล่าว ณ ชั้นLG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ที่มา: สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิจันทร์ ทองคำ ในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา : ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่ากู่แก้ว จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานพิธีการ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมทำบุญ และตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด