คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมจัดทำลงนามบันทึกข้อลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมกาแฟลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกร ที่มาสัมมนาหัวข้อ ?แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม?(ยุววิศวกร )เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ความสำคัญของการรับใบอนุญาต และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกร
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากสถาบัน Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน ที่มาพบปะและเข้าปรึกษางานด้านวิจัย โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษางานด้านวิจัยดังกล่าว
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชม นายวัชรา จันทร์วิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง พร้อมได้ส่งมอบคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาดเจ้าของเงินดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ร่วมการรับมอบในครั้งนี้