เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้านการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งฝ่ายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การทดสอบ การให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาครัฐและเอกชนเสมอมา
ภาคเช้ารับฟังบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยอาจารย์ชัยยงค์ เสริมผล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ปิยพัฒน์ พานเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการ โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนายธีรานันท์ ขันงาม และนายสุระ ทับสีแก้ว บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยดำเนินการโครงการวิศวะ มมส.สู่ความเป็นเลิศ (KM วิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องโพธิวิศว์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ?แนวนโยบายและทิศทางในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์? และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บรรยาย หัวข้อ ?ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง? ในการจิดกิจกรรมมีการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรู้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่จากปริญญานิพนธ์
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
กลุ่มที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้ประกอบการ
ซึ่งดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ในรูปแบบเครื่องมือ KM ใช้ World Cafe พร้อมตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่มคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN - 204 ฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน (วงรอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายในวงรอบ 9 เดือน และการดำเนินการต่อไปในรอบ 12 เดือนคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. งานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2561 โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาในการร่วมสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละคณะมีการจัดสอบสัมภาษณ์ตามห้องสอบของคณะตนเองคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


ระหว่างวันที่ 3 - 16 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ ณ University of the Philippines Los Ba nos ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้พัฒนาภาษาอังกฤษ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการส้รางความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานต่างประเทศกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันพุธ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN 204 ฝ่ายงานพัฒนาบุคลกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อครบองค์ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการประชุมติดตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมติดตาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไปคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 2 ? 3 มิถุนายน 2561 ณ Green Hotel & Resort อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการจัดโครงการมีการนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้ง 6 หลักสูตร จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ จากเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำข้อมูลการใช้ระบบ iThesis พร้อมการทำ Workshop การใช้ระบบ iThesis และรับฟังบรรยายพิเศษ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อเรื่อง Experimental Analysis นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตและคณาจารย์ คณะวิศวรรมศาสตร์คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเข้ารับรางวัลในงาน NESP Innovation Award 2018
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นฮอลล์ ชั้น G Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ในงาน NESP Innovation Award 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นเรศ มีโส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสรับรางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ? นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


     โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโพธิวิศว์ งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีการแบ่งกลุ่มรับฟังการบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการจัดการความรู้และระดมความคิดเห็น สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในหัวข้อ ผู้สอนที่มีคุณภาพ วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์
     กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล
     กลุ่มที่ 3 รับผิดชอบหัวข้อ เนื้อหารายวิชากับ มคอ.3 และ มคอ.5 วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี
     กลุ่มที่ 4 รับผิดชอบหัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวกกับการเรียนการสอน วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
     กลุ่มที่ 5 รับผิดชอบหัวข้อ การประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ด้วงคำจันทร์
นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นอภิปรายผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกันคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2561 ชมรมถนนผู้สร้างสังกัดสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง ณ โรงเรียนดงแคน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ภายในกิจกรรมมีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนิสิต จากคณะครูและชาวบ้าน จับสลากพ่อฮักแม่ฮัก การแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล เชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชน พร้อมสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ให้แก่โรงเรียนดงแคน และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดำเนินการส่งมอบห้องน้ำและเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทให้แก่โรงเรียนดงแคน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบ และผู้อำนวยการโรงเรียนดงแคน เป็นตัวแทนรับมอบ
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยเพลิงไหม้ให้กลับมาคงสภาพเดิมโดยเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และสร้างจิตสำนึกั้ดีมรการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17
ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยผู้จัดการประชุมวิชาการคือสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร) โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร เพ็งชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการโครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน และได้รับเกียรติจากคุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล เจ้าหน้าที่จากบริษัท JOBTOPGUN บรรยายพิเศษเรื่อง หลักการ HR และการจัดทำเรซูเม่ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แนวทางชีวิตในวัยทำงานให่แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์และศิษย์คลิกดูรูปภาพทั้งหมด