วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1909201892933,uploadpic_news/news1/1909201892933): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1909201892933): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96


          วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN ? 204 ฝ่ายงานพัฒนาบุคลกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อครบองค์ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1909201892506,uploadpic_news/news1/1909201892506): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1909201892506): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96


         วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการให้คำปรึกษานิสิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเกียรติในพิธีกล่าวเปิดการประชุม การประชุมดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ด้านการให้คำปรึกษานิสิตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามกระบวนการให้คำปรึกษานิสิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา และการเสริมความเข้มแข็งในการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยความร่วมมือจากตัวแทนกองกิจการนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพบปะฝ่ายพัฒนานิสิตในครั้งนี้
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1809201821108,uploadpic_news/news1/1809201821108): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1809201821108): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96


         ประชุมสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมงาน Japan Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) on Theories and Applications of Cryogenics Systems to be held at KEK.
         ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไป ณ High Energy Accelerated Particle Research Institute Tsukuba Science City , Japan (KEK) ในการร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข้าร่วมในงาน Japan Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) on Theories and Applications of Cryogenics Systems to be held at KEK. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตได้เข้าเยี่ยมชม รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และเจรจาความร่วมมือ ระหว่าง Museum of Linear motor train, Yamanashi Prefectural Maglev Exhibition Center ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาคเอกชน-ของTsukuba Science City ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมกลุ่ม SME ของญี่ปุ่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ สังเกตผลความร่วมมือ ของชุมชนกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์หน่วยงานต่างประเทศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในระดับต่างๆ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภายใต้กรอบการเรียนและการวิจัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่สากลที่ดีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในส่วนของการบูรณาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่สากล
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1809201820005,uploadpic_news/news1/1809201820005): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1809201820005): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96


     วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 ? 12.00 น. ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมทำความดีและร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา
     นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสร่วมทำความดีสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย บาดเจ็บ ที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยมี คณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนให้ความสนใจ มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวน 146 คน
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1309201864143,uploadpic_news/news1/1309201864143): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/1309201864143): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96


         วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆตามหัวข้อ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


         วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม EN-213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน (วงรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายในวงรอบ 12 เดือนคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


         ?วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ แปลงสาธิต ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาศ เลาหวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน พร้อมด้วยนิสิตจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่
         สิ่งประดิษฐ์ที่ร่วมแสดงในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ คือ เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ กลไกลการทำงานของเครื่องคือ จะสร้างรังสีอินฟราเรดให้วัตถุที่มีความชื้นที่ป้อนจากด้านหนึ่งของถังด้วยเกลียวลำเลียง พัดลมจะเป่าก๊าซที่เผาไหม้ของอินฟราเรดเบอร์เนอร์ ไปยังถังส่วนที่สองเพื่อใช้เป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งวัตถุอย่างต่อเนื่อง และปล่อยออกมาอีกด้านหนึ่งของถัง และสามารถเคลื่อนย้ายได้ เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวมาย่อมมีความชื้น สิ่งประดิษฐ์นี้จึงสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการตากข้าว และช่วยคงคุณภาพของข้าวเปลือกอีกด้วยคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองแผนงาน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่ากู่แก้ว เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชนคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


     วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม EN 207 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ ประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นนิสิตกล่าวนำบทบูชาครูและเพลงพระคุณที่สามพร้อมพิธีเชิญพานไหว้ครู โดยตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปี
     ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีการประกวดพานประเภทต่างๆ ประกาศผลและมอบรางวัลพานไหว้ครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต
     วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที และให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


     วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.15 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้มีตัวแทนผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นิสิต ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผล และร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้มีประเด็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติประกาศย่อยต่างๆ เรื่องบัญชีหลักเกณฑ์ อัตราการเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


      วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561
      โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร บรรยายแนวนโยบายการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำการปฏิบัติงานด้านงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ และคุณวิรายา ภมรสมิต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และระเบียบข้อบังคับการทำงาน ระเบียบการเบิกจ่าย ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
      ซึ่งโครงการดังกล่าววัตถุประสงเพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้เกิดความคุ้นเคย เข้าใจในบริบท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รู้จักผู้บริหารระดับสูง ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณ รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น รับทราบในสิทธิสวัสดิการ และประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดขวัญกำลังใจพร้อมที่จะผลักดันภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่มาตรฐานสากลต่อไปคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ (สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ระบบปกติ ชั้นปีที่ 2 และระบบพิเศษเทียบเข้าชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ทั้งยังได้พัฒนาความสารมารถในการสร้างหุ่นยนต์ ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมอีกด้วยคลิกดูรูปภาพทั้งหมด


นที่ 1 กันยายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า ร่วมเสวนาพูดคุย และ เพื่อให้นิสิตสาขาเมคาทรอนิกส์ได้เตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน สร้างแรงกระตุ้นให้กับนิสิตรุ่นน้องคลิกดูรูปภาพทั้งหมด