หัวหน้าสำนักงาน


ชื่อ – นามสกุล : 
 นางวิรายา ภมรสมิต

ตำแหน่งบริหาร :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

อีเมล์ :   viraya_P@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3058

 งานเลขานุการ


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพัชนี คำวงษา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานเลขานุการคณบดี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

อีเมล์ : Phatchanee3124@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40

 งานธุรการ


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่ : ปฏิบัติงานธุรการ/งานการประชุม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวช.(บัญชี)

อีเมล์ : opo_pay@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3012

 งานบุคคล

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเกศรินทร์ ภูผานี

 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่บุคคล/งานการเจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

อีเมล์ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3012

 งานการเงินและบัญชี


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพักตร์วิภา ขันผง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ : ปฏิบัติงานการเงิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัญฑิต)

อีเมล์ : Khanpong_m@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3007


ชื่อ – นามสกุล : นางลำพูน ศรีโพธิ์ผา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ : งานบัญชีคณะฯ, การจ่ายเงินบุคลากร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บชบ. (บัญชีบัณฑิต)

อีเมล์ : prawn_2@hotmail.com

.เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3027ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชญาภา ชาดา

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี

หน้าที่ : คุมงบประมาณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.การบัญชี

อีเมล์ : nanpan2009@hotmail.com

.เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3027  1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

http://engineer.msu.ac.th/article/

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU