งานพัสดุ


ชื่อ – นามสกุล : นายวิรุฬ พลชำนิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

หน้าที่ : ปฏิบัติงานพัสดุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อีเมล์ : wirun.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3014

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

หน้าที่ : ปฏิบัติงานพัสดุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.การบัญชี

อีเมล์ : jantima_koy@hotmail.com

.เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40   ต่อ 3007


 งานวิชาการระดับปริญญาตรี


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานวิชาการระดับปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

อีเมล์ : meaw.msu@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ  3018ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุภาวดี  กั้วพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานวิชาการระดับปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) 

อีเมล์ : mbsw_kuapong@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ  3018

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU