งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 


ชื่อ – นามสกุล : นางสาววรินญา ชื่นใจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศบ.(อังกฤษธุรกิจ)

อีเมล์ : c_warinya@hotmail.co.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3018

 งานนโยบายและแผน


ชื่อ – นามสกุล : นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติด้านงานแผนและงบประมาณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

อีเมล์ : p_phugdeephol@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3009

 งานประกันคุณภาพ 


ชื่อ – นามสกุล : นายชยภร ศิริโยธา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

อีเมล์ : pln_84@hotmail.comchayaporn84@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40  ต่อ 3010

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU