งานวิจัย


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานวิจัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

อีเมล์ : chanok1984@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40  ต่อ3011 งานโสตทัศนูปกรณ์ 


ชื่อ – นามสกุล : นายปัญญา จีระฉัตร

ตำแหน่ง :  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

หน้าที่ : งานโสตทัศนูปกรณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

อีเมล์ : pjeerachat@windowslive.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3053

 งานคอมพิวเตอร์ 


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนิตยา คำมูลนาม

ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 

หน้าที่ : งานคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : nittaya.ku@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ

 งานห้องสมุด


ชื่อ – นามสกุล : นางอรุณี กลิ่นผกา

 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานห้องสมุด

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : nee_01arunee@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3006

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU