งานกิจการนิสิต
ชื่อ – นามสกุล : สิบเอกอธิวัฒน์  อุดมก้านตง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด :ร.บ.(การเมืองการปกครอง)

อีเมล์ : Atiwat_cpg@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3018

ชื่อ – นามสกุล : นายอนุชิต ศรีสุนาครัว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : ปฏิบัติงานกิจการนิสิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด :วท.บ. (ชีววิทยา)

อีเมล์ : งานกิจการนิสิต sa04en.msu@gmail.com งานฝึกงานและสหกิจ training04enmsu@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316

 งานห้องปฏิบัติการและงานบริการวิชาการ


ชื่อ – นามสกุล : นายนัฐราช แสนมีมา

ตำแหน่ง : วิศวกร

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต)

อีเมล์ :  nattarat.s@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -


ชื่อ – นามสกุล : นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายมีศักดิ์  พัวพิทยาธร

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมชนบท)

อีเมล์ :  Meesak.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU