งานห้องปฏิบัติการและงานบริการวิชาการ


ชื่อ – นามสกุล : นายสมนึก พันเสนา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)

อีเมล์ :Somnuek12042531@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายปิยะดนัย รักหนองแซง 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เกษตรกลวิธาน

อีเมล์ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายธวัช กองสี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสุระ ทับสีแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : อ.วท.(อิเล็กทรอนิกส์)

อีเมล์ :  

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรนันท์ ขันงาม

ตำแหน่ง : วิศวกร 

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(วิศวกรรมการผลิต)

อีเมล์ : Teeranun5241@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายสุวิทย์ เสนาลาด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

หน้าที่ :เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส.(ช่างไฟฟ้ากำลัง)

อีเมล์ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU