งานห้องปฏิบัติการและงานบริการวิชาการ


ชื่อ – นามสกุล : นายศักดิ์ภูมิ จำปาแดง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต

อีเมล์ : Sakpoom.ding@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายภานุวัฒน์ ขามประไพ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 2

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศบ. เครื่องกล

อีเมล์ : Panuwat_khampropai@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิเรืองรอง ศรีโง๊ะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 2

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศบ. เครื่องกล (พลังงาน)

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสมยศ บุญหล้า

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการสโตร์กลาง

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องสโตร์กลางและดูแลเรื่องการเบิกยืมวัสดุ/อุปกรณ์ภายใน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา(ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์อุสหากรรม

อีเมล์ :  Boo_somyot@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรนันท์ ขันงาม

ตำแหน่ง : วิศวกร 

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(วิศวกรรมการผลิต)

อีเมล์ : Teeranun5241@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นายสุวิทย์ เสนาลาด

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ :เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)

อีเมล์ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU