งานห้องปฏิบัติการและงานบริการวิชาการ 


ชื่อ – นามสกุล : ศิวณัทร ศรีโลห้อ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์

วุฒิการศึกษาสูงสุด :วศ.บ. เมคาทรอนิกส์

อีเมล์ : siwanut.sk@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

ชื่อ – นามสกุล : นายธนภัทร นวลทูล

ตำแหน่ง : วิศวกร

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.บ. เมคาทรอนิกส์

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวภูพิงค์ ช่วยอุดม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ(ชีวภาพ)

อีเมล์ : bttp_pinkky@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.(เกษตรสาขาดินและน้ำ)

อีเมล์ : notting_en@hotmail.com

.เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU