สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต         สมนามสิทธิ์  "ตักสิลา"

       งานวิจัยให้ก้าวหน้า             ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  งานวิจัยหลากหลาย  และบริการวิชาการมีมาตรฐานเป็นเลิศ

 
 

   1.  ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประเทศ
   2.  เชื่อมโยงวิชาการในระดับนนาชาติเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสั่งสมเป็นความรู้ขององค์กรแบบบูรณาการ
   3.  พัฒนาระบบการศึกษาและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
   4.  พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็ฯเลิศทางวิชาการ
   5.  สร้างสรรค์  และสั่งสมทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้อันอุดม  ประกอบด้วยคุณธรรม
   6.  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

 
 

                                    

                                        
                                    Ethics -  จริยธรรมนำหน้า
                                    Excellence -  นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
                                    Enchancement -  เกิดผลเพิ่มพูลคุณภาพบุคลากร

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU