สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต         สมนามสิทธิ์"ตักสิลา"

    งานวิจัยให้ก้าวหน้า             ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คิดเป็น ทำได้ใฝ่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้อง กับความต้องการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยจัดระบบการศึกษาแบบหลากหลาย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน การบริการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาประเทศ

 
 

                                    Faculty            Of            Engineering

                                                                         Educational   Research
                                                           Opening   Mind
                                    Family   of   Inspiration

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU