- สรุปผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ด้านการจัดการเรียนการสอนและวิจัย
  - สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน KM กับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ
  - แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนและวิจัย
  - ด้านการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
  - SWOT งานวิจัย
  - สรุปผลการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย
  - เอกสารประกอบการอบรม KM เจ้าหน้าที่ (อ.ละมุล)
  - เอกสารประกอบการอบรม KM เจ้าหน้าที่ (อ.อรอุมา)
  - เอกสารประกอบการอบรม KM เจ้าหน้าที่ (อ.เพชร)

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU