ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2561
  - ขยายทุนวิจัยบูรณาการและงานวิจัยสร้างสรรค์
  - ทขยายทุนวิจัยพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  - ขยายทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์บริการ
  - ขยายทุนวิจัยอาจารย์ทั่วไป
  - วิจัยในชั้นเรียน2561
  - วิจัยบูรณาการและงานสร้างสรรค์2561
  - วิจัยสายสนับสนุน2561
  - วิจัยอาจารย์ทั่วไป2561
  - วิจัยอาจารย์รุ่นใหม่2561
  - วิศวกรรมศาสตร์บริการ2561
ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัย วศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์
ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี-อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยวศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ
ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี-อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัย วศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ