ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัย วศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์
ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี-อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยวศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ
ประกาศทุนวิจัย งบประมาณประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี-อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการงานวิจัย วศ. มมส. - อุตสาหกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์
  - หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินสนับสนุนวัสดุวิจัยตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU