เบอร์โทรศัพท์งานสวัสดิภาพ
  - 1669  (สายด่วน)
  - 081-9656924 , 081-9656925  (รถพยาบาล/รถกู้ชีพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
   
  อีเมลล์กลางงานกิจการนิสิต
  Golf-noom_widwa@hotmail.com