">
aksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksdaksd
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
tJJUAP khdmjwcnlgyp, [url=http://veywwzmremxk.com/]veywwzmremxk[/url], [link=http://ueorwsajomne.com/]ueorwsajomne[/link], http://uvemqvvhkieb.com/
qKLqcX http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
ในการการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นปีแรกที่มีการดำเนินงาน โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 22.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการเสาวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ให้เกียรติเป็นพิธีกรในการเสวนาในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ได้สานต่อกิจกรรมต่างๆ ต่อไป หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าอีกด้วย และในตอนค่ำมีการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นการต้อนรับศิษย์เก่าโดยภายในงานจะมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และรับมอบเงินจากศิษย์เก่าเพื่อสมทบทุนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ในการจัดการแข่งขันกีฬาวิดสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเป็นไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนิสิตทั้ง 5 วิด ซึ่งประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้กระทำต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถือเป็นประเพณี ในการจัดกิจกรรมจะเน้นนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก และส่วนร่วมจากรุ่นพี่ในทุกๆ ชั้นปี โดยมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน คือ การแข่งขันฟุตซอลและวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ ช้อนปิงปอง วิ่งไม้สั้น-ไม้ยาว ตีกอล์ฟมะเขือยาว และผลการแข่งขันปรากฏว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬารวม ในการแข่งขันในครั้งนี้
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ?วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558? ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย นิสิต และเด็กในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตและนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ราตรีสีเลือดหมู ประจำปี 2557" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ตึกปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันของตนเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและบัณฑิต และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นโดยในการจัดงานราตรีสีเลือดหมูนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 นี้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นอีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 220 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นที่ได้รับผลโหวตจากบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สูงสุด 3 ท่าน และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 2. อาจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง 3. อาจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชีย
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ?ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557? ขึ้น ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ บริเวณหน้าสระน้ำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรู้จักคุณค่าของน้ำ และให้ใช้น้ำอย่างประหยัด มีความรักใคร่และมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม และเพื่อเป็นการเคารพบูชาพระแม่คงคา โดยตลอดการเดินขบวนมีริ้วขบวนจากสโมสรนิสิตทั้ง 20 คณะ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน และในช่วงค่ำมีการประกวดนารีศรีโรจนากร ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การจำหน่ายสินค่าต่างๆ และมีการแสดงตามซุ้มของชมรมนิสิต สโมสรนิสิตจากคณะต่างๆ จัดขึ้นโดยรอบบริเวณพื้นที่จัดงาน มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกด้วย
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการแสงธรรมนำทาง ประจำปีการศึกษา 2557" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ วัดพุทธมงคล(วัดพระยืน) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่มวลนิสิต และฝึกความอดทนในระหว่างการเดินทาง เพื่อให้นิสิตได้ทำบุญและมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "นิสิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน" ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและหน่วยงานในต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการและหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในระดับต่างๆ เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและให้นิสิตมีสำนึกรักษ์ในศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำถิ่นฐานของตนเอง และเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านประกันคุณภาพของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสถาบันที่เข้าร่วมภายใต้โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (STISWB VI)
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด