ผศ.เกสร วงศ์เกษม
ประธานกรรมการ
 

ผศ.ดร.จินดาพร   จำรัสเลิศลักษณ์ 
กรรมการ

ผศ.ดร.สุดสาคร  อินธิเดช
กรรมการ

ผศ.ดร.ทรงชัย  วิริยะอำไพวงศ์
กรรมการ

ผศ.ดร.เพชร  เพ็งชัย
กรรมการ

ผศ.ดร.ธีรพัฒน์  ชมภูคำ
กรรมการ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทา
กรรมการ

อ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
กรรมการ

อ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม
กรรมการ

อ.ณรงค์กรณ์  อุทาทิพย์
กรรมการ

อ.วรรธนะ ประภากรณ์
กรรมการ

อ.ดร.รัตนา  หอมวิเชียร
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.วรินญา ชื่นใจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส.อ.อธิวัฒน์  อุดมก้านตง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ