ประกาศขายทอดตลาด  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด  
  รายการครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
  เพิ่มเติม..
 
   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง EN 110-111 จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 001/2560 ลว. 12 ก.ค. 2560  
  ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559  
  ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ห้องประชุม พร้อมติดตั้งจำนวน 390 ตัว ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 งบประมาณเงินรายได้ 2559 ลว. 1 ก.พ. 2559 (ตามหนังสือ ว.299)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
  เพิ่มเติม..
 
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Engineer MSU
E-mail : engineer@msu.ac.th