หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์
- ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
- เบิกจ้างครุภัณฑ์
- เบิกยืมอุปกรณ์
-จัดทำค่าเสื่อม
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
- บำรุงรักษาครุภัณฑ์
- ระบบตรวจสอบน้ำมัน
- ลงระบบ MIS

นายวิรุฬ พลชำนิ
 
     
 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ
- เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
- บำรุงรักษาวัสดุ
- จัดซื้อวัสดุประกิบการเรียนการสอน
- ลงบัญชีรับจ่าย วัสดุประจำคณะ
- ลงระบบ MIS
- ประสานงานกรรมการตรวจรับ
- เก็บหลักฐานการเบิกจ่าย

นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์
 
     
     
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th