ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 26 ธ.ค. 2560  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรออนิกส์ (e-bidding) ลว. 22 ม.ค. 2561  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิศวกรรมชีวภาพ) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 006/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม้ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ลว. 8 พ.ค. 2558  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 009/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศผลยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 5 ม.ค. 2558 (งบแผ่นดิน)  
  ประกาศยกเลิก ชุดไฮดรอลิกส์พื้นฐษฯ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารที่ 002/2558 ลว. 19 ก.ย. 57  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่และอาคารชั่วคราว จำนวน 1 รายการ เลขที่ 014/2557 ลว.5 ก.ย. 2557 (ครั้งที่2)  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฯ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 013/2557 ลว.5 ก.ย. 2557 (ครั้งที่6)  
  ะกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่และอาคารชั่วคราว จำนวน 1 รายการ เลขที่ 011/2557 ลว. 20 สิงหาคม 2557  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฯ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 010/2557 ลว.22 ก.ค. 2557 (ครั้งที่5)  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดการศึกษาดูงานโครงการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนและนำคณะเดินทางเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖(STISWB VI)ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 019/2557(ครั้งที่ 3) ลว.21 พ.ค. 2557  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 019/2557(ครั้งที่ 3) ลว.21 พ.ค. 2557  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซืั้อครุภัณพ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 011/2557  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซืั้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 014/2557  
  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จำนวน 15 เครื่อง เอกสารที่ 024/2556ลว. 1 ก.ค. 2556 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิมเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 จำนวน 1 รายการ เลขที่ 003/2556 ลว. 29 มีนาคม 2556  
  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เอกสารที่ 021/2556(ครั้งที่ 2) ลว.27 พ.ค. 2556  
  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า12,000 BTU จำนวน 15 เครื่อง เอกสารที่ 020/2556ลว.22 พ.ค. 2556  
  ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดกลึงซีเอ็นซี ขนาดเล็ก 5 ชุด เอกสารที่ 017/2556(ครั้งที่ 3) ลว.14 ก.พ. 2556  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 016/2556 (ครั้งที่ 2) ลว.30 ม.ค.2556  
  ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 011/2556 ลว.14 ม.ค. 2556  
  ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 010/2556 ลว. 14 ม.ค.2556  
  ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 008/2556 ลว. 20 ธ.ค. 2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 003/2556 ลว.8 พ.ย. 2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคา 002/2556 ลว.20 พ.ย. 2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 001/2556  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เลขที่ 022/2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 021/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เลขที่ 013/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 011/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เลขที่ 010/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 009/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เลขที่ 008/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 007/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 005/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 003/2555  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เลขที่ 013/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 012/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 010/2554 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 007/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 005/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 004/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 002/2554  
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ เลขที่ 002/2554  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th