ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (แบบ สขร)  
  ประจำเดือนตุลาคม 2559 (แบบ สขร)  
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2554  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th