แบบขอรายงานขอซื้อขอจ้าง  
  แบบใบเสนอราคาหรือใบประเมินราคา  
  แบบฟอร์มใบส่งคืนครุภัณฑ์  
  ฟอร์มขอแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์  
  ฟอร์มใบเบิกวัสดุคงรูป  
  ฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์  
  ฟอร์มใบเสนอซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์  
  ฟอร์มใบเบิกยืม/ครุภัณฑ์  
  แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน (ผู้ควบคุมงาน)  
  แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์  
  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
  แบบแจ้งข้อมูลผู้ขาย  
  แบบรายงานประจำงวดงาน  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th