ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ถึง 100,000 บาท  
  ขั้นตอนการเบิกวัสดุสำนักงาน  
  ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างรายวิชาปริญญานิพนธ์  
  ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุประกอบการเรียนการสอนและอื่นๆ  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th