ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการจัดซื้อรายการคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 26 ธ.ค. 2560  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง EN 110-111 จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 001/2560 ลว. 12 ก.ค. 2560  
  ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559  
  ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ห้องประชุม พร้อมติดตั้งจำนวน 390 ตัว ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 งบประมาณเงินรายได้ 2559 ลว. 1 ก.พ. 2559 (ตามหนังสือ ว.299)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดด้วยสารละลาย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 009/2559 งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559 (ครั้งที่ 2) ลว. ๖ ต.ค. 2558 (ตามหนังสือ ว.299) แก้ไขเพิ่มเติม  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558  
  ผลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (วิศวกรรมโยธา) งบประมาณแผ่นดิน 2559 ลว. 16 ก.ย. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดปฏิบัติการออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558 แก้ไขและเพิ่มเติม  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ปั้มดูดสารละลายอัตราการไหลต่ำ จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 008/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 25 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 25 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดด้วยสารละลาย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองการสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 005/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ(วิศวกรรมการผลิต) ตามเอกสารเลขที่ 004/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ(วิศกรรมโยธา) ตามเอกสารเลขที่ 002/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดปฏิบัติการออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558  
  ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 22 มิ.ย. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ลว. 11 พ.ค. 58  
  ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง วิจาร์ณและข้อเสนอแนะ (Terms of Reference :TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 012/2558 ลว. 20 เม.ย. 58 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 011/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 20 เม.ย. 2558 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กล้องวงจงปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 010/2558 (งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กล้องวงจงปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 010/2558 (งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 009/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 008/2558 ลว. 3 มี.ค. 58  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์ฝึกระบบนิวเมตริกพร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2558 ลว. 12 ก.พ. 58  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 005/2558 ลว. 27 ม.ค. 2558 (งบแผ่นดิน)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดระบบแมชชีนวิชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2558 ลว.16 ม.ค. 58  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 lumens จำนวน 3 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 005/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 13 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 5 ม.ค. 2558 (งบแผ่นดิน)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 004/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว.11 ธ.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโปรแกรมแมทแลบ ไลเซ่นส์สำหรับการศึกษาและวิจัยพร้อมทูลบ็อกซ์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2558 ลว.19 พ.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดระบบแมชชีนวิชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสาร เลขที่ 002/2558 ลว.19 พ.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 (เงินสะสม) ลว. 13 พ.ย. 57  
  TOR ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว.24 ต.ค. 57  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการไอดรอลิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 9 ต.ค 57 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 003/2558 ลว. 19 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการไอดรอลิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 002/2558 ลว. 19 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน) แก้ไข  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว. 17 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน) แก้ไข  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว.5 ก.ย. 57  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 6) ตามเอกสารเลขที่ 013/2557 ลว.5 ก.ย. 57  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ ตามเอกสารเลขที่ 011/2557 ลว.20 ส.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ตามเอกสารสอบราคาจ้างที่ 010/2557 (ครั้งที่ 5) ลว. 8 ส.ค. 57  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดการศึกษาดูงานโครงการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนและนำคณะเดินทางเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ (STISWB VI)ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ตามเอกสารสอบราคาจ  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน เอกสารเลขที่ 008/57 ลว.23 ก.ค. 57  
  ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างลานกจิกรรมนิสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ 007/2557 ลว.9 ก.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2557(ครั้งที่ 4) ลว.1 ก.ค. 2557 (แก้ไข)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2557(ครั้งที่ 4) ลว.1 ก.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบนอกตัวอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลง.11 มิ.ย. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 022/2557(ครั้งที่ 5) ลว.11 มิ.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบนอกตัวอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลง.11 มิ.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารเลขที่ 021/2557 ลว.27 พ.ค 57 แก้ไขเพิ่มเติม  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอาการฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารเลขที่ 021/2557 ลว.27 พ.ค 57  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 020/2557(ครั้งที่ 4) ลว.21 พ.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 019/2557(ครั้งที่ 3) ลว.21 พ.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่4)ตามเอกสารเลขที่ 005/2557 ลง.1 เม.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการทำปริญญาพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่4)ตามเอกสารเลขที่ 004/2557 ลง.1 เม.ย. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 018/2557 ลว.20 มี.ค 57 (ครั้งที่ 2)  
  ระกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุด และ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 017/2557 ลว.11 มี.ค 57 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่องและ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 016/2557(ครั้งที่ 2) ลว.11 มี.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุด และ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 015/2557 ลว. 7 ก.พ. 2557 (ครั้งที่ 2  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ชุดระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว. 6 ก.พ. 2557  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) เอกสารเลขที่ 002/2557 ลว. 23 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่องและ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว.23 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสารเหล็กเลื่อน แบบไม่น้อยกว่า 5 ตู้ จำนวน 2 ตู้ ตามเอกสารเลขที่ 013/2557 ลว.17 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 012/2557 ลว.17 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 011/2557 ลว.16 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2.ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุดและ3.ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 010/2557 ลว.16 ม.ค. 2557  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 009/2557 ลว.09 ม.ค. 2557 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 008/2557 ลว. 27 พ.ย. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบวัดแรงบิดของมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2557 ลว. 22 พ.ย. 2556 (ครั้งที่ 2) แก้ไข  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบวัดแรงบิดของมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 005/2557 ลว. 18 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 001/2557 ลว. 22 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลว. 22 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 2.เตาให้ความร้อนสำหรับการวัดค่าโลหะหนัก จำนวน 1 เตา ตามเอกสารเลขที่ 004/2557 ลว. 10 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.เครื่องวัดสัญญาณ จำนวน 5 เครื่อง 2.เครื่องจ่ายแรงดันแบบโปรแกรมได้ จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 003/2557 ลว. 10 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบหาความหนืดแบบเซย์โบลฟูโซ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดทดสอบหาจุดอ่อนตัว จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 002/2557 ลว. 4 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบวัดและสอบเทียบค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2557 ลว. 4 ต.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 011/2556 ลว. 3 ก.ย. 2556 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 010/2556 ลว. 13 ส.ค. 2556 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาสถานที่จอดรถบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 009/2556 ลว. 14 ส.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 008/2556 ลว.13 ส.ค. 2556  
  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญษนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 รายการ ตามเอกสาร เลขที่ 007/2556 ลว.13/08/2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนังาน จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่3)เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 026/2556 ลว.29 ก.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่6)ตามเอกสารเลขที่ 005/2556 ลว.12 ก.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครือข่ายระบสนเทศทีทันสมัย จำนวน 1 ระบบ ตามเอกสารเลขที่ 025/2556 ลว.12 ก.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนังาน จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 024/2556 ลว.1 ก.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่3)เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2556 ลว.14 มิ.ย. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกเสารเลขที่ 022/2556 ลว 30 พ.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสี อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยี (EN)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารจ้าง เลขที่ 004/2556 ลว.29 พฤษภาคม 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุด โครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามเอกสารจ้าง เลขที่ 003/2556 ลว.29 พฤษภาคม 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกเสารเลขที่ 020/2556 ลว 22 พ.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 021/2556 ลว.27 พ.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ชุดซีเอ็นซีขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด เอกสารเลขที่ 019/2556 (ครั้งที่ 4) ลว.12 มี.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศษฃาสตร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่002/2556 ลว.1 มี.ค. 2556 (ครั้งที่ 5)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 018/2556 ลว. 14 ก.พ. 2556 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดกลึงซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 017/2556 ลว. 14 ก.พ. 2556 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัต จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 014/2556 ลว.30 ม.ค. 2556 แก้ไข (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดกลึงซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 016/2556 ลว.30 ม.ค. 2556 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุดจำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 015/2556 ลว.24 ม.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 014/2556 ลว.24 ม.ค. 2556 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 013/2556 ลว.24 ม.ค. 2556  
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 005/2556 ลว.20 พ.ย. 2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 012/2556 ลว.08 ธ.ค. 2556  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 011/2556 ลว.24 ธ.ค. 2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดกลึกซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 010/2556 ลว.24 ธ.ค.2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน เลขที่ 009/2556 ลว.12 ธ.ค.2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 008/2556 ลว.30 พ.ย. 2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 007/2556 ลว. 27 พ.ย. 2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 006/2556 ลว. 27 พ.ย. 2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2556 ลว.20 พ.ย. 2555  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแหล่งจ่ายและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 004/2556 ลว. 8 พ.ย. 2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลที่ 003/2556 ลว.5 พฤศจิกายน 2555  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดพีแอลซี(PLC)พร้อมอุปกรณ์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสาร เลขที่ 002/2556 ลว.29 ตุลาคม 2555  
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2556 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555  
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 024/2555 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 023/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 022/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 021/2555  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 002/2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 020/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 019/2555  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 001/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 018/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 017/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 016/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 015/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 014/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 013/2555 (แก้ไข)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 012/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 011/2555  
  ประการศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 010/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 009/2555 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 008/2555 (ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 006/2555 (แก้ไข)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 007/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 006/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 005/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 004/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001/2555  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 013/2554 (แก้ไข ครั้งที่ 4)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 013/2554 (แก้ไข)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคา เลขที่ 013/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 012/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 011/2554(ครั้งที่ 3)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 010/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาืซื้อ เลขที่ 009/2554  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 003/2554 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 008/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้่อ เลขที่ 007/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 006/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 005/2554  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 004/2554 (แก้ไข)  
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 003/2554 ครั้งที่ 2  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th