ยุทธศาสตร์

 

 

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตราฐานของชาติและสากล
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชุนและสังคม
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7

พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU